Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Stranica: Statut

S T A T U T

Sindikata učitelja
u Hercegovačko-neretvanskoj
županiji-kantonu
M o s t a r

Mostar, 01. srpnja 2008. godine

Temeljem članka 12 i 14 Zakona o udrugama i fondacijama ( Sl.list F BIH 45/02) Skupština Sindikata učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu Mostar na izbornoj sjednici održanoj 25.06.2008. godine donosi,

STATUT
SINDIKATA UČITELJA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ
ŽUPANIJI-KANTONU, MOSTAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sindikat učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu (u daljem tekstu: Sindikat) je udruga dragovoljno udruženih zaposlenika u osnovnom školstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu.

Članak 2.

Sindikat je pravna osoba. Sindikat zastupa i predstavlja predsjednik.

Članak 3.

Sindikat je neovisan u odnosu na državu, poslodavce i političke stranke.

Članak 4.

Rad Sindikata je javan. Jednostavnost rada Sindikata osigurava se pravodobnim i Istinitim izvješćivanje članova i javnosti.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, OZNAKE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 5.

Naziv Sindikata je: Sindikat učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu. Sjedište Sindikata je u Mostaru, Kralja Tomislava br. 1.

Članak 6.

Sindikat ima svoje znakovlje: znak, grb, zastavu, logotip i zastavicu. Znak Sindikata je obris otvorene knjige bijele boje na svijetloplavoj podlozi i s logotipom. Grb Sindikata je u obliku stiliziranog štita u kojem je sadržan znak Sindikata. Zastava Sindikata je svijetloplave boje, a u sredini se nalazi znak Sindikata. Logotip Sindikata je oblikovan od početnih slova njegova naziva. Zastavica je istovjetna zastava Sindikata.

Članak 7.

Sindikat i njegovi ustrojbeni oblici (Podružnice) imaju pečat. Pečat Sindikata je okruglog oblika, promjera 35 mm. Uz rub pečata ispisane su riječi: „Sindikat učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu”, a u sredini je znak Sindikata. Pečat ustrojbenog oblika (Podružnice) uz obilježje iz stavka 2. ovog članka sadrži puni Naziv ustrojbenog oblika i njegovog sjedišta.

Članak 8.

Sindikat djeluje na cjelokupnom području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. Sindikat se može udruživati s drugim sindikatima u Federaciji Bosne i Hercegovine i povezivati sa sindikatima u inozemstvu.

III. SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST SINDIKATA

Članak 9.

Sindikat je dragovoljna udruga zaposlenika u koju se učlanjuju zaposlenici Osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu radi zaštite i provedbe ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih interesa zaposlenika na načelima uzajamnosti i solidarost.

Članak 10.

Svoju aktivnost Sindikat zasniva na potvrdi stvaranja boljeg, humanijeg i kvalitetnijeg života zaposlenika, nezavisan je od vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica. U svrhu ostvarivanja svojih programskih ciljeva Sindikat učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu iz Mostara djelovat će na zaštiti i provedbi interesa svog članstva u područjima: uvjeta života i rada, socijalne sigurnosti i zaštitu životnog standarda, sigurnosti uposlenja i prava na rad, očuvanja prava na štrajk, socijalne i zdravstvene politike, zaštite slobode i prava čovjeka, učiteljske-radničke solidarnosti, znanstvenog, strukovnog i ukupnog razvoja učiteljske djelatnosti, obrazovanja i osposobljavanje kadrova, razvoja međunarodne sindikalne suradnje, provedbe socijalne integracije sa Europom i svijetom, zaštiti demokratskih izbora slobode i prava čovjeka, zaštita prava i sloboda djelovanja sindikalnih povjerenika i radničkih predstavnika i zaštiti pojedinačnih prava svojih članova.

Članak 11.

Radi ostvarivanja svrhe i programskih ciljeva djelatnosti Sindikata bit će usmjerena naročito na:
– zalaganje za sigurnost zaposlenja i prava na rad;
– zaštitu demokratskih načela, te pojedinačnih prava svojih članova;
– zaštitu nacionalnog sindikalnog pokreta;
– zaštitu i promicanje prava i interesa članova iz područja zaštite za rad, te zaštite radne i životne sredine;
– razvoj i zaštita zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja;
– razvoj preventivne zdravstvene zaštite;
– zastupanje članova u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i drugim državnim tijelima;
– informiranje članova o pravima iz rada, te o pravima članova Sindikata;
– materijalno pomaganje članova pod uvjetima utvrđenim posebnim pravilnikom;
– osiguravanje organiziranog smještaja članovima Sindikata za odmor, te organizirano bavljenje rekreacijom;
– zaštitu prava i sloboda djelovanja sindikalnih povjerenika i radničkih predstavnika, te zaštita pojedinačnih prava svojih članova.

Članak 12.

U ostvarivanju svih temeljnih ciljeva i zadaća Sindikat koristi sljedeće oblike djelovanja:
– javni istupi razgovori,
-dogovori,
– pregovori,
– mirenja,
– arbitraža,
– organiziranje sindikalnih akcija.

IV. ČLANOVI U SINDIKATU

Članak 13.

Redovni članovi Sindikata mogu biti zaposlenici u osnovnim školama i drugim ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnog školstva (u daljem tekstu: Škola). Članstvo u Sindikatu je dragovoljno.

Članom Sindikata postaje se prihvaćanjem Statuta i potpisivanjem pristupnice. Zainteresirana osoba može pristupnicu potpisati u najbližoj podružnici prema mjestu rada. Članu Sindikata izdaje se članska iskaznica.

Članak 14.

Nezaposleni učitelj, studenti učiteljskih i nastavničkih studija i umirovljeni zaposlenici iz osnovnog školstva mogu biti pridruženi članovi Sindikata.

Građani koji svojim radom pridonose ostvarivanju prava i interesa članova Sindikata ili promiču interese Sindikata, mogu biti proglašeni počasnim članovima Sindikata. Pridruženi i počasni članovi nemaju obavezu plaćanja sindikalne članarine i ne mogu birati niti biti birani u upravna tijela Sindikata.

Članak 15.

Član Sindikata ne može biti član drugog sindikata. Ravnatelj škole ne može biti član sindikata.

Članak 16.

Član Sindikata ima ova prava:
1. sudjeluje u radu Sindikata
2. bude upoznat sa radom svih tijela Sindikata
3. daje primjedbe na rad tijela Sindikata i daje prijedloge;
4. pomoć u zaštiti i ostvarivanju prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom;
5. pravo na besplatnu pravnu pomoć u svezi sa zaštitom i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa;
6. birati i biti biran u tijelu Sindikata
7. ostala prava u skladu s aktima upravnih tijela Sindikata.

Članak 17.

Obveze člana su:
– aktivno sudjelovanje u radu Sindikata, njegove Podružnice, te tijela Sindikata u koje je izabran;
– poštovanje odredaba Statuta, opći akata i odluka donesenih od upravnih tijela;
– provodi odluke i zaključke tijela Sindikata;
– surađuje sa drugim članovima Sindikata radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadaće Sindikata;
– redovito plaća članarinu;
– zalaže se za očuvanje digniteta članova Sindikata;
– pridržava se kodeksa sindikalnog pokreta.

Članak 18.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
– istupanjem iz članstva
– isključenjem iz članstva.

Član može istupiti iz Sindikata davanjem pismene izjave o istupanju iz članstva. Pisanu izjavu o istupanju iz članstva član dostavlja povjereniku Podružnice, predsjedniku ili tajniku Sindikata.

lz članstva u Sindikatu isključuje se član koji postupa suprotno članku 17. ovog Statuta. Odluku o isključenju donosi Sud časti podružnice kojoj član pripada. Prijedlog za isključenje iz članstva može dati 1/3 članstva podružnice, upravno tijelo Podružnice ili povjerenik Podružnice. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini podružnice u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine Podružnice je konačna.

Članak 19.

Član kojem je prestalo članstvo u Sindikatu, dužan je podmiriti članarinu za mjesece u kojem mu je prestalo članstvo i svoju sindikalnu iskaznicu vratiti sindikalnom predsjedniku ili tajniku Sindikata i povjereniku Podružnice ili tajniku Podružnice. Član kojem je prestalo članstvo u Sindikatu, može ponovno postati članom Sindikata najranije u roku od tri mjeseca od dana postanka članstva.

V. UNUTARNJI USTROJ

Podružnice

Članak 20.

Unutar Sindikata radi njegovog što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg rada, kao i zbog provedbe zacrtanih i planiranih zadaća formiraju se podružnice.

Članak 21.

Sindikalne Podružnice čine zaposlenici jedne škole s tim da i više škola može imati jednu podružnicu. Najmanji broj članova po podružnici je pet.

Skupština podružnice

Članak 22.

Svi članovi jedne Sindikalne podružnice čine skupštinu Sindikalne podružnice.

Članak 23.

Skupština Sindikalne podružnice:
– bira i razrješava povjerenika Sindikalne Podružnice
– bira i razrješava članove Malog vijeća Podružnice
– bira i razrješava zastupnike u Skupštini Sindikata bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Suda časti

Podružnice
– usvaja Poslovnik o radu Skupštine Sindikalne Podružnice daje prijedloge i mišljenja Skupštini Sindikata u cilju lakše provedbe zadaća i obveza Sindikata
– donosi odluke o novom prijeniu članova
– donosi odluke po žalbama na odluke Suda časti
– brine o pravodobnom ostvarivanju prava članova koji proizlaze iz zakona, kolektivnih ugovora, općih akata škole i ugovora o radu
– sudjeluje u zaštiti prava članova u radnim sporovima
– osigurava uvjete za slobodno sindikalno djelovanje članova
– brine o opskrbi članova pod povoljnim uvjetima
– daje instrukcije o radu zastupnicima u Skupštini Sindikata, povjerenika u Malom vijeću sindikata, te traži izvješća o provedbi datih instrukcija
– obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima i odlukama upravnih tijela

Članak 24.

Povjerenika Sindikalne Podružnice biraju svi članovi podružnice iz reda svojih članova.

Članak 25.

Povjerenik Podružnice saziva Skupštine Podružnice po svom nahođenju ili na prijedlog najmanje 1/2 članova Malog vijeća Podružnice, na zahtjev Nadzornog odbora ili na prijedlog najmanje 1/2 članova Podružnice.

Članak 26.

Odluke Skupštine Podružnice su obvezujuće za povjerenike podružnice, članove Malog vijeća Podružnice, zastupnike u Skupštini Sindikata i za sve članove Podružnice.

Članak 27.

Sredstva za rad Podružnice osiguravaju se:
– iz članarine
– iz donacija
– iz drugih dopuštenih izvora

Podružnica ima pravo na dio redovne članarine njezinih članova koji utvrduje Malo vijeće Sindikata.
Svojim sredstvima Podružnica slobodno raspolaže.

Članak 28.

Skupština Podružnice radi u sjednicama. Sjednice saziva i predsjedava im povjerenik. O radu sjednice vodi se zapisnik.

Povjerenik je dužan sazvati sjednicu Skupštine po odredbama članka 23. ovog Statuta. Način rada na sjednici uređuje se poslovnikom.

Podružnica može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova. Odluke su pravovaljane ako je za njih glasovala većina nazočnih članova.

Odluka o isključenju člana Sindikata, opozivu povjerenika, izmjenama i dopunama Statuta, završnom računu i prestanku rada Sindikalne Podružnice donosi se 2/3 većinom svih članova Podružnice.

Članak 29.

Tijela Podružnice su:
– Skupština Podružnice, koju čine svi članovi Podružnice
– Malo vijeće Podružnice, kojeg čine 5 članova, računajući povjerenika i
– Povjerenik
– Nadzorni odbor koji ima tri člana
– Sud časti koji ima pet članova

Povjerenik, članovi Malog vijeća, članovi Nadzornog odbora i članovi Suda časti biraju se na period od dvije godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 30.

Za povjerenika Podružnice, člana Malog vijeća, člana Nadzornog odbora i člana Suda časti može se izabrati svaki član Podružnice.

Zainteresirani član kandidaturu izriče osobno ili prihvaćanjem prijedloga. O kandidatima se glasuje javno.
Za povjerenika Podružnice, članove Malog vijeća, članove Nadzornog odbora i članove Suda časti izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova. Ako dva kandidata dobiju isti najveći broj glasova, izabranim se smatra kandidat s duljim članstvom u Sindikatu.

Izabrani povjerenik Podružnice saziva prvu sjednicu Malog vijeća Podružnice na kojoj se iz reda članova Malog vijeća bira tajnik Podružnice. članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju izmedu sebe predsjednika Nadzornog odbora. Suda časti na prvoj sjednici biraju između sebe predsjednika Suda časti. Prvu sjednicu Suda časti saziva najstariji član.

Povjerenik Podružnice

Članak 31.

Povjerenik Podružnice je po svojoj funkciji član Malog vijeća Sindikata. Povjerenik Podružnice: predstavlja i zastupa podružnicu provodi odluke Skupštine Podružnice, odluke Malog vijeća Podružnice i odluke upravnih tijela Sindikata organizira rad Podružnice daje prijedlog za imenovanje tajnika Podružnice – zastupa članove Podružnice u postupcima zaštite prava pred tijelima škole – suraduje sa zaposleničkim vijećem – osigurava uvijete za vođenje financijsko-materijalnog poslovanja Podružnice i izvješćuje o financijskom poslovanju najmanje jedanput godišnje obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Podružnice, Malo vijeće Podružnice ili upravna tijela Sindikata.

Članak 32.

Povjerenik uživa zaštitu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Povjerenika može opozvati samo Skupština Podružnice:
– na prijedlog najmanje 1/3 članova Podružnice
– na zahtjev članova Nadzornog odbora Podružnice
– na zahtjev najmanje 3 člana Malog vijeća Podružnice
– na zahtjev Malog vijeća Sindikata čiji je član po funkciji.
Odluka Skupštine o opozivu povjerenika je pravomoćna ukoliko za nju glasuje 2/3 većina svih članova Podružnice.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 33.

Povjerenika u slučaju spriječenosti ili nenazočnosti, zamjenjuje član Malog vijeća Podružnice kojeg odredi povjerenik.

Malo vijeće Podružnice

Članak 34.

Malo vijeće-upravni odbor Podružnice je izvršno tijelo Skupštine Podružnice, koje rukovodi Sindikatom Podružnice između sjednica Skupštine. Malo vijeće ima 5 članova, a čine ih povierenik Podružnice, tajnik podružnice i tri člana. Mandat članova Malog vijeća traje dvije godine s pravom reizbora.

Članak 35.

Malo vijeće obavlja sljedeće poslove:
– izvršava odluke i zaključke Skupštine
– rukovodi radom Podružnice
– usmjerava rad zastupnika u Skupštini Sindikata
– daje smjernice povjereniku
– predlaže na donošenje određene odluke Sindikata
– utvrđuje prijedlog Statuta i druge opće akte, te ih predlaže Skupštini za donošenje
– na prijedlog povjerenika bira i razrješava tajnik Podružnice
– priprema i predlaže Skupštini Podružnice godišnji plan rada, financijski plan i završni račun
– donosi poslovnik o svom radu
– razmatra aktivnost Podružnice i koordinira rad tijela Podružnice
– organizira obavljanje administrativno-tehničkih i materijalno-financijskih poslova
– donosi odluke, zaključke i smjernice.

Članak 36.

Malo vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Sjednice Malog vijeća saziva i njima rukovodi Povjerenik Podružnice, a odluke donosi većinom glasova.
Tajnik Podružnice

Članak 37.

Tajnik Podružnice istovremeno je član Malog vijeća Podružnice, a glede materijalno-financijskog poslovanja ovlaštena je osoha za predstavljanje i zastupanje Podružnice.

Članak 38.

Tajnik pomaže povjereniku Podružnice u radu i obavijaju i druge poslove koje mu povjeri povjerenik i Malo vijeće

Podružnice.

Za svoj rad odgovara Skupštini i malom vijeću Podružnice.
Nadzorni odbor Podružnice

Članak 39.

Nadzorni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Nadzorni odhor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova.

Članak 40.

Nadzorni odbor nadzire rad Malog vijeća Podružnice i drugih tijela Podružnice te najmanje jedanput godišnje pregleda materijalno-financijsko poslovanje Podružnice.

O svom radu i uočenim nedostatcima Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Podružnice.
Nadzorni odbor obvezan je u izvješću navesti djeluje li Podružnica u sladu sa odredbama Statuta Podružnice, Statuta Sindikata, općim aktima Podružnice te pozitivnim propisima.

Način rada Nadzomog odbora uređuje se poslovnikom koji donosi Skupština Sindikata i isti je jedinstven i obvezujući za sve Podružnice.

Sud časti

Članak 41.

Sud časti podružnice zasjeda u slučajevima povrede kodeksa o učiteljskoj etici ili Statuta Podružnice od strane člana sindikata Podružnice.

Sud časti donosi odluke o isključenju člana iz Sindikata ili o izricanju stegovne mjere sukladno pravilima pred Sudom časti.

Članak 42.

Sud časti radi u sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova Suda. Pravnik o stegovnoj odgovomosti članova Sindikata i pravila pred Sudom časti donosi Skupština Sindikata i ista su obvezujuća za sve Sindikalne Podružnice.

Članak 43.

Podružnica je sastavni dio Sindikata učitelja u I HNŽ-u i ne registrira se.

V. TIJELA SINDIKATA

Članak 44.

Tijela Sindikata su:
– Skupština Sindikata
– Malo vijeće
– Predsjednik Sindikata
– Tajnik Sindikata
– Nadzorni odbor
– Sud časti.

Članak 45.

Skupština Sindikata
Skupština Sindikata je najviše tijelo upravljanja Sindikata, i ustrojava se, na period od dvije (2) godine sa mogućnošću reizbora, a po ključu koje predlaže Malo vijeće s tim da svaka podružnica mora biti zastupljena najmanje s jednim članom.

Članak 46.

Skupština može zasjedati redovno i izvanredno.

Sjednica skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik Sindikata. Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu na zahtjev 1/2 članova Malog vijeća, članova Nadzornog odbora, na prijedlog 1/3 članova Skupštine ili na zahtjev Sindikalne Podružnice.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka njom rukovodi predlagač.

Članak 47.

Skupština se saziva na redovno zasjedanje jedanput godišnje. lzvanredna sjednica Skupštine se saziva po potrebi kad god to zahtijevaju interesi Sindikata. Izborna Skupština saziva se svake druge godine.

Članak 48.

Skupština može zasjedati ako je nazočna većina članova Skupštine, a odluke donosi ako za njih glasa većina nazočnih članova Skupštine.

Za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta, odluke o raspuštanju (prestanka rada) sindikata, usvajanju završnog računa i prilikom odlučivanja o žalbi člana Sindikata protiv odluke Suda časti o isključenju potrebna je 2/3 većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem. Na sjednici Skupštine može se odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

Odluke Skupštine obvezujuće su za sve članove Sindikata i njegovih Podružnica.

Članak 49.

Skupština Sindikata:
– usvaja Statut, izmjene i dopune Statuta
– donosi Poslovnik o svom radu, program rada, te usvaja izvještaje o radu tijela Sindikata.
– usvaja izvješća o radu Sindikalnih Podružnica
– bira i razrješava predsjednika Sindikata i verificira mandat ostalih članova Malog vijeća po prijedlogu Sindikalnih podružnica
– bira i razrješava tajnika Sindikata
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Suda časti
– verificira mandate zastupnika u Skupštini
– formira radna tijela za proučavanje određenih pitanja čije stručno mišljenje može olakšati donošenje odluka Skupštine
– donosi kodeks učiteljske etike
– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora
– odlučuje o žalbama protiv odluka Malog vijeća i Suda časti
– donosi pravilnik o stegovnoj odgovornosti i pravila pred Sudom časti
– donosi odluke o učlanjenju u domaće i međunarodne sindikalne i srodne udruge
– donosi odluke o prestanku rada sindikata
– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine
– odlučuje o osnivanju gospodarskih subjekata, zaklada i drugih pravnih osoba sukladno Zakonu
– odlučuje o drugim pitanjima kad je to predviđeno ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima.

Predsjednika Sindikata u njegovoj odsutnosti mijenja član Malog vijeća Sindikata kojeg predsjednik imenuje ili tajnik Sindikata.

Malo vijeće

Članak 50.

Malo vijeće-upravni odbor Sindikata je izvršno tijelo Skupštine, koje rukovodi Sindikatom izmedu sjednica Skupštine. Malo vijeće čine povjerenici Sindikalnih podružnica, predsjednik i tajnik Sindikata. Mandat članova Malog vijeća traje dvije godine s pravom reizbora.

Članak 51.

Malo vijeće obavlja sljedeće poslove:
– izvršava odluke i zaključke Skupštine
– predlaže Skupštini članove Nadzornog odbora i Suda časti
– utvrđuje prijedlog Statuta i druge opće akte, te ih predlaže Skupštini za donošenje
– priprema i predlaže Skupštini godišnji plan rada, financijski plan i završni račun
– razmatra aktivnost Sindikata, koordinira rad tijela
– organizira obavljanje administrativno – tehničkih i materijalno – financijskih poslova
– donosi Poslovnik o svom radu, donosi svoj program rada i predlaže ih Skupštini na usvajanje
– predlaže Skupštini usvajanje izvještaja o radu tijela Sindikata
– razmatra izvješća o radu Sindikalnih Podružnica i predlaže Skupštini njihovo usvajanje
– predlaže formiranje radnih tijela za proučavanje određenih pitanja čije stručno mišljenje može olakšati donošenja odluka Skupštine
– predlaže kodeks učiteljske etike
– predlaže poslovnik o radu Nadzornog odbora
– predlaže pravilnik o stegovnoj odgovornosti i pravila pred Sudom časti
– predlaže Skupštini donošenje odluka u učlanjenju u domaće i međunarodne sindikalne i srodne udruge
– predlaže odluku o prestanku rada Sindikata
– predlaže odluku o visini i načinu plaćanja članarine
– u izvanrednim okolnostima donosi odluke o organiziranju štrajka
– predlaže odluke o osnivanju gospodarskih subjekata, zaklada i drugih pravnih osoba sukladno Zakonu
– daje suglasnost Podružnicama za njihovo registriranje
– odlučuje o drugim pitanjima kad je to predvideno ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima
– donosi odluke o organiziranju štrajka
– odlučuje o osnivanju kupnji i prodaji nekretnina u vlasništvu Sindikata

Članak 52.

Malo vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice Malog vijeća saziva i njima rukovodi Predsjednik Sindikata, a odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova Malog vijeća Sindikata.

Članak 53.

Odluke Malog vijeća Sindikata obvezajuće su za sve Podružnice Sindikata.
Predsjednik Sindikat

Članak 54.

Predsjednik sindikata bira se iz redova svih zastupnika u Skupštini Sindikata a izabran je kandidat koji osvoii večinu glasova svih zastupnika u Skupštini, na razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora bez ograničenja.

Predsjednik Sindikata ohavlja svoju dužnost dragovoljno.

Predsjednika sindikata u njegovoj odsutnosti mijenja član Malog vijeća Sindikata kojeg predsjednik imenuje ili tajnik Sindikata.

Članak 55.

Predsjednik Sindikata:
– predstavlja i zastupa Sindikat
– saziva sjednice Skupštine i predstavlja im
– saziva sjednice Malog vijeća i predstavlja im
– predlaže dnevni red Skupštine i Malog vijeća
– pokreće raspravu o pitanjima iz nadležnosti Skupštine i Sindikata uopće
– usklađuje rad Skupštine i njezinih tijela
– skrbi se za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine i Malog vijeća
– skrbi se za oblikovanje i objavljivanje odluka Skupštine, te za upoznavanje članstva s radom Skupštine i drugih tijela
– potpisuje akte koji donosi Skupština i Malog vijeća
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine te drugim aktima i zaključcima Skupštine i Malog vijeća.

Tajnik Sindikata

Članak 56.

Sindikat ima tajnika. Za tajnika može se izabrati svaki član Sindikata koji istakne svoju kandidaturu i osvoji većinu glasova svojih zastupnika u Skupštini Sindikata. Mandat tajnika je dvije godine i može biti ponovno izabran.

Članak 57.

Tajnik Sindikata istovremeno je član Malog vijeća Sindikata.

Članak 58.

Tajnik pomaže predsjedniku Sindikata u radu i obavlja druge poslove koji su mu povjereni. Ovlaštena je osoba za materijalno-financijsko i administrativno-tehničke poslove. Za svoj rad odgovara Skupštini.

Nadzorni odbor

Članak 59.

Skupština Sindikata, po prijediogu Malog vijeća, a na temelju predloženih kandidata iz Podružnica, bira tri člana Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednci.

Članak 60.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti povjerenici i tajnici Podružnica, predsjednik i tajnik Sindikata, te članovi Sudova časti.

Članak 61.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine s mogućnosti reizbora.

Članak 62.

Nadzorni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 63.

Nadzorni odbor nadzire rad svih tijela Sindikata, te najmanje jedanput godišnje pregleda materijalno i financijsko poslovanje Sindikata.

Nadzorni odbor Sindikata ovlašten je da neovisno od Nadzornog odbora Podružnica nadzire rad podružnica i pregleda njegovo materijalno-financijsko poslovanje. O svom radu i uočenim nedostatcima u Sindikatu, Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Sindikata, a o uočenim nedostatcima u podružnicama Malom vijeću Sindikata i Skupštini Podružnice.

Članak 64.

Nadzorni odbor je u izvješću dužan navesti djeluje li Sindikat u skladu sa odredbama Statuta Sindikata, općim aktima Sindikata, te pozitivnim propisima.

Članak 65.

Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova. Rad Nadzornog odbora obavlja se sukladno Poslovniku koji donosi Skupština Sindikata

Sud časti

Članak 66.

Sindikat ima Sud časti koji se sastoji od pet članova. Članove Suda časti bira Skupština Sindikata, po prijedlogu Malog vijeća, a na temelju predloženih kandidata iz Podružnica, na period od dvije godine, a predsjednika izabrani članovi Suda na svojoj prvoj sjednici.

Članak 67.

Sud časti Sindikata zasjeda u slučajevima zlouporabe položaja ili ovlasti ili povrede Statuta Sindikata od strane zastupnika u Skupštini Sindikata, predsjednika Sindikata, članova Malog vijeća ili tajnika Sindikata. Sud časti donosi odluke o opozivu, isključenju ili opomenama zastupnicima u Skupštini Sindikata, čianovima Malog vijeća, predsjedniku ili tajniku Sindikata, sukladno pravilima pred Sudom časti.

Članak 68.

Inicijativu za pokretanje postupka pred sudom časti mogu dati:
– Skupštine Podružnica
– Mala vijeća Podružnice
– Nadzorni odbor Podružnice
– najmanje 1/4 zastupnika u Skupštini Sindikata
– Malo vijeće Sindikata
– Nadzorni odbor Sindikata

Članak 69.

Odluka Suda časti Sindikata smatra se pravomoćnom ako za nju glasuje najmanje tri člana Suda časti.
Protiv odluke Suda časti dozvoljena je žalba Malom vijeću Sindikata u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Malo vijeće razmatra žalbu i po hitnom postupku istu, zbog nedostatka dokaza ili pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja Suda časti u ponovni postupak ili dostavlja Skupštini na usvajanje.
Odluke Skupštine u stegovnom postupku su konačne.

VII. SREDSTVA ZA RAD SINDIKATA

Članak 70.

Sredstva za rad Sindikata priskrbljuju se:
– prihodima od članarine
– darovima fizičkih i pravnih osoba ukoliko ne utječu na neovisnost rada Sindikata i
njegovih članova
– nasljeđivanje
– prihodima od djelatnosti Sindikata
– donacijama

Članak 71.

Cjelokupna materijalno-financijska sredstva Sindikata vode se sukladno zakonskim propisima.

Članak 72.

Malo vijeće Sindikata vodi računa o prihodima i rashodima Sindikata, o pokretnoj i nepokretnoj imovini Sindikata, te njenu vrijednost unosi u godišnju bilancu.
Sindikat ima svojstvo pravne osobe i svoj žiro-račun.

Članak 74.

Naloge za isplatu daje predsjednik Sindikata ili u njegovoj odsutnosti član Malog vijeća kojeg on imenuje, a supotpisuje tajnik Sindikata.

VIII. PRESTANAK RADA SINDIKATA

Članak 75.

Sindikat prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Sindikata
– ako se broj članova smanji na manje od 30 osoba
– ako rad Sindikata zabrani nadležno tijelo
– ako je proteklo dvostruko više vremena utvrđenog Statutom za održavanjem godišnje Skupštine, a Skupština nije održana.

Članak 76.

Kad Sindikat prestane sa radom predsjednik Sindikata podnosi zahtjev nadležnom tijelu za brisanje Sindikata iz Registra Udruga građana.

IX. JAVNOST RADA SINDIKATA

Članak 77.

Rad Sindikata je javan.
Javnost rada Sindikata ostvaruje se putem sredstava javnog priopćavanja i javnim oglašavanjem odluka.

Članak 78.

Sindikalnim skupovima zaposlenika mogu prisustvovati svi zaposlenici osnovnih škola sa područja djelovanja Sindikata bez obzira da li su članovi Sindikata ili ne.

Zaposlenici koji nisu članovi Sindikata nemaju pravo glasovanja kod donošenja bilo kakvih odluka.

X. PRELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Nacrt Statuta za utemeljiteljsku Skupštinu priprema Radna grupa ili Inicijativni odbor. Sljedeće eventualne izmjene ili dopune Statuta priprema i utvrđuje Malo vijeće Sindikata i upućuje ih na javnu raspravu članovima Sindikata u Podružnicama. Javna rasprava traje najmanje 30 dana. Malo viječe razmatra prirnjedbe i prijedloge koji su dati u javnoj raspravi, zauzima stavove o njima, utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Članak 80.

Ostalo opći akti Sindikata donose se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Članak 81.

Nakon usvajanja i objavIjivanja Zakona o radu i Zakona o štrajku Sindikata učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu iz Mostara preko svojih tijela upravljanja obvezan je donijeti poseban pravilnik o uvjetima i postupku organiziranja školskih sindikalnih akcija, te pravila oko sklapanja kolektivnih ugovora, udruživanja u udruge više razine i kolektivnom pregovaranju, koji će činiti Aneks ovog Statuta.

Prijedlog pravilnika i pravila utvrduje Malo vijeće Sindikata, a usvaja Skupština Sindikata Po istoj proceduri kao i kod usvajanja izmjena i dopuna Statuta.

Članak 82.

Za tumačenje nejasnoća u Statutu nadležno je Malo vijeće Sindikata.

Članak 83.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a njime prestaje da važi Statut Sindikata usvojen na sjednici 18. siječnja 2003.godine koji je ovjeren kod Ministarstva pravosuđa i uprave u Mostaru i upis izvršen pod registarskim brojem R-22/03, knjiga (prva) Registra, dana 25. veljače 2003. godine.

Urudžbeni broj: 20/08 Mostar, 01. srpnja 2008.godine

PREDSJEDNIK SINDIKATA
Slavko Lauš

PDF STATUTA SINDIKATA UČITELJA HNŽ SKINITE OVDJE

Komentari su zatvoreni.